Voorwaarden parkeerplaats

Voorwaarden en bedingen van ingebruikgeving:

 1. Ingebruiknemer heeft het recht om de Parkeerplaats om-niet te gebruiken tot*:
  of zoveel eerder wanneer de Ingebruikgever over de Parkeerplaats wenst te beschikken. Ingebruiknemer dient het gebruik van de Parkeerplaats direct te beëindigen, op eerste verzoek daartoe door Ingebruikgever. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient een wederzijdse opzegtermijn van 4 weken in acht genomen te worden. Ingebruiknemer is te allen tijde aansprakelijk voor de niet-tijdige beëindiging van het gebruik en is verplicht tot ontruiming over te gaan. 
 2. Het aan Ingebruiknemer toekomende gebruik van de Parkeerplaats is strikt persoonlijk en komt in afwijking van het bepaalde in artikel 7A:1780 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend en alleen aan Ingebruiknemer toe en is niet voor overdracht vatbaar;
 3. Door gebruikmaking van voormeld gebruiksrecht, verklaart Ingebruiknemer de Parkeerplaats in goede staat te hebben aanvaard. Ingebruiknemer verklaart - voor haar rekening - als een goed gebruiker voor de Parkeerplaats zorg te zullen dragen;
 4. Lid 1. Een eigenaar kan de aan zijn appartementsrecht verbonden gebruiksrechten door een ander laten uitoefenen, mits hij er voor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van VvE Max van een in drievoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een Ingebruiknemer betrekking hebben, zal naleven.
  Een Ingebruikgever wordt geacht aan het in dit lid gestelde te hebben voldaan indien het in de vorige zin van dit lid bepaalde is opgenomen in de overeenkomst waarbij het privé gedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten aan een ander in gebruik wordt gegeven en een kopie of een uittreksel van deze overeenkomst in drievoud aan het bestuur van VvE Max is ter hand gesteld en deze kopie of dit uittreksel door het bestuur van VvE Max voor akkoord is ondertekend.
  Lid 2. Van de in het eerste lid bedoelde verklaring respectievelijk kopie of uittreksel van de overeenkomst behoudt zowel de Ingebruikgever, de Ingebruiknemer als het bestuur van VvE Max een exemplaar.
  Lid 3. De in het eerste lid bedoelde verklaring wordt geacht ook betrekking te hebben op besluiten en bepalingen die eerst na die verklaring worden genomen respectievelijk vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens de Ingebruiknemer in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Artikel 5:128 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
  Lid 4. Het bestuur van VvE Max zal de Ingebruiknemer van iedere aanvulling of verandering van het reglement of het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede van eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, op de hoogte stellen.
  Lid 5. Niettegenstaande de ingebruikgeving van een privé gedeelte aan een ander, blijft de Ingebruikgever aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien en voor de gedragingen van de gebruiker van zijn privé gedeelte.
 5. Het is Ingebruiknemer uitdrukkelijk niet toegestaan:
  1. de Parkeerplaats geheel of gedeeltelijk in huur of gebruik af te staan;
  2. iets anders dan een gemotoriseerd voertuig op de Parkeerplaats te plaatsen;
  3. in de parkeergarage waarvan de Parkeerplaats onderdeel uitmaakt open vuur te gebruiken;
  4. in, op, of in de directe omgeving van de Parkeerplaats milieugevaarlijke zaken in de ruimste zin des woords op te slaan, waaronder stankverspreidende-, brandgevaarlijke- of ontplofbare zaken (e.e.a. behoudens de normale tank- en motorinhoud in het gestalde motorvoertuig);
  5. de Parkeerplaats zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging kan optreden, schade aan het de Parkeerplaats kan ontstaan of het aanzien van de Parkeerplaats kan worden geschaad;
  6. op of aan de parkeergarage waarvan de Parkeerplaats onderdeel uitmaakt reclame of aanduidingen in welke vorm dan ook aan te brengen of te doen aanbrengen;
  7. aan omwonenden en gebruikers van andere parkeerplaatsen overlast of hinder te veroorzaken;
  8. indien in/bij de Parkeerplaats een aansluiting voor elektriciteit aanwezig is, elektriciteit te gebruiken voor andere dan verlichtingsdoeleinden;
  9. de Parkeerplaats en de algemene toegangswegen voor verkoopdoeleinden-, fabricage-, montage-, of reparatiewerkzaamheden te gebruiken, of om aldaar olie te verversen;
  10. aan de Parkeerplaats iets te veranderen waardoor de aard van de Parkeerplaats wordt aangetast;
  11. zijn/haar gemotoriseerd voertuig in de parkeergarage buiten de contouren van de Parkeerplaats te stallen:
 6. Het gebruiksrecht eindigt zonder dat opzegging behoeft plaats te hebben, indien en zodra Ingebruiknemer, door welke oorzaak dan ook, blijvend niet in staat is het gebruik uit te oefenen, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of onder curatele wordt gesteld;
 7. Bij beëindiging van het gebruik door Ingebruikgever zal Ingebruiknemer geen enkel recht en/of aanspraak hebben op enige vergoeding van Ingebruikgever, om welke reden of uit welke hoofde dan ook.
 8. Indien Ingebruiknemer het gebruik niet of niet-tijdig feitelijk beëindigt, verbeurt zij ten behoeve van Ingebruikgever een direct opeisbare boete van € 1.000,00 en € 100,00 voor iedere dag dat zij in verzuim is, onverminderd de verplichting het gebruik te beëindigen;
 9. Ingebruiknemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade ten gevolge van het door hem/haar uitgeoefende gebruik.
 10. Ingebruikgever is niet aansprakelijk voor schade van Ingebruiknemer in verband met het gebruik van de Parkeerplaats, ook niet als dit het gevolg is van de staat van de Parkeerplaats.
 11. Indien de Parkeerplaats voor het gebruik overeenkomstig de huidige bestemming ongeschikt wordt, is Ingebruikgever niet verplicht om de Parkeerplaats weer voor dit gebruik geschikt te maken. Alsdan eindigt het gebruiksrecht van Ingebruiknemer.
 12. Tijdens het gebruik is Ingebruikgever gerechtigd de Parkeerplaats te controleren op het juiste gebruik. Ingebruiknemer verleent hierbij aan Ingebruikgever en aan eventueel door de Ingebruikgever in te schakelen derden toestemming de Parkeerplaats te betreden in het kader van onderhoud en reparaties.
 13. De hoogte van de maandelijkse vergoeding voor leveringen en diensten in relatie tot het gebruik van de Parkeerplaats, worden door de Ingebruikgever en Ingebruiknemer overeengekomen. De vergoeding voor leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds voor of op de eerste dag van de kalendermaand waarop de betaling betrekking heeft. De Ingebruikgever blijft verplicht de maandelijks verschuldigde service- of voorschotbijdragen, zoals vastgesteld tijdens de ALV, aan de VvE te voldoen.
 14. De eenmalige vergoeding voor administratiekosten (€ 10,00) plus de kosten voor 1 (zegge: één) parkeergarage-sleutel bestemd voor de Ingebruiknemer (ca. € 17,00 exclusief de transportkosten), zijn voor rekening van de Ingebruikgever. De sleutel blijft eigendom van de Ingebruikgever, de Ingebruiknemer dient bij beëindiging van de overeenkomst de sleutel (en de parkeerpas) te retourneren aan de Ingebruikgever. De eenmalige kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De Ingebruikgever ontvangt hiertoe een nota van de Vereniging van Eigenaren Max.
 15. Ingebruikgever hoeft geen rekening te houden met de omstandigheid dat de Ingebruiknemer van een of meer van de vorenbedoelde leveringen en diensten geen gebruik maakt. Herziening door de Ingebruikgever van de door Ingebruiknemer te betalen vergoeding inzake leveringen en diensten is mogelijk, indien het kostenpeil daartoe aanleiding geeft. 
 16. De betaling van van al hetgeen krachtens deze gebruiksovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel - zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke Ingebruiknemer op Ingebruikgever heeft of meent te hebben - geschieden door storting dan wel overschrijving op een door Ingebruikgever op te geven rekening. Telkens indien een uit hoofde van de gebruiksovereenkomst door Ingebruiknemer verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt Ingebruiknemer aan Ingebruikgever van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 10% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt.
 17. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat met het gebruik geenszins is beoogd een huurovereenkomst aan te gaan. Ingebruiknemer verplicht zich ertoe dan ook nimmer een beroep te doen op wettelijke regels inzake huur. 
 18. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde burgerlijke rechter. Aldus overeengekomen en opgemaakt in drievoud
© 2019 All Rights Reserved